Shana

Shana, Staffordhire bull terrier, 2 mois, Nice.

Shana