Ganesh

Ganesh, shar-peï mâle, 6 mois, Nice

Ganesh